Điều khoản dịch vụ

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập Trang web này, có thể truy cập từ https://pintdd.com/, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với bất kỳ luật địa phương hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu có trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu.

2. Giấy phép sử dụng

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu trên Trang web của PintDD chỉ để xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  • sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
  • sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ hiển thị công khai nào;
  • cố gắng thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên Trang web của PintDD;
  • xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu sở hữu khác khỏi tài liệu; hoặc
  • chuyển tài liệu cho người khác hoặc “phản chiếu” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Điều này sẽ cho phép PintDD chấm dứt khi vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Sau khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn nên hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù đó là định dạng in hay điện tử. Các Điều khoản dịch vụ này đã được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Điều khoản dịch vụ.

3. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả các tài liệu trên Trang web của PintDD đều được cung cấp “nguyên trạng”. PintDD không bảo đảm, có thể rõ ràng hay ngụ ý, do đó phủ nhận tất cả các bảo đảm khác. Hơn nữa, PintDD không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web này.

4. Hạn chế

PintDD hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Trang web của PintDD, ngay cả khi PintDD hoặc đại diện được ủy quyền của Trang web này đã được thông báo, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, về khả năng thiệt hại như vậy. Một số khu vực tài phán không cho phép giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và Sai sót

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của PintDD có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. PintDD sẽ không hứa hẹn rằng bất kỳ tài liệu nào trong Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. PintDD có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.. PintDD không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật tài liệu.

6. Liên kết

PintDD chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với Trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là xác nhận bởi PintDD của trang web. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào.

7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web

PintDD có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Quyền riêng tư của bạn

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

9. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web của PintDD sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của chúng tôi mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.