Warunki usługi

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny dostępnej pod adresem https://pintdd.com/, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za umowę zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Korzystaj z Licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej PintDD wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na Stronie internetowej PintDD;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; Lub
  • przekazywanie materiałów innej osobie lub „kopiowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Pozwoli to PintDD zakończyć działanie po naruszeniu któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu prawa do przeglądania również wygasną i należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały utworzone za pomocą Generatora warunków świadczenia usług.

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały na stronie internetowej PintDD są dostarczane „tak jak są”. PintDD nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dlatego odrzuca wszelkie inne gwarancje. Furthermore, PintDD does not make any representations concerning the accuracy or reliability of the use of the materials on its Website or otherwise relating to such materials or any sites linked to this Website.

4. Ograniczenia

PintDD ani jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z materiałów na Stronie internetowej PintDD, nawet jeśli PintDD lub upoważniony przedstawiciel tej Strony został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości takie uszkodzenie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na Witrynie PintDD mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. PintDD nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne. PintDD może zmienić materiały zawarte na swojej Stronie internetowej w dowolnym momencie i bez powiadomienia. PintDD nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma PintDD nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza z jej Witryny, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Obecność jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez PintDD. Korzystanie ze stron internetowych, do których prowadzą łącza, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków użytkowania witryny

PintDD może zmienić niniejsze Warunki korzystania ze swojej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia związane z Witryną PintDD podlegają naszemu prawu bez względu na przepisy kolizyjne.